دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 99، خرداد 1400 
نقش قاعده تعاون بر نیکی در حاکمیت و حکومت اسلامی

صفحه 29-46

نصراله جعفری خسروآبادی؛ حمید روستایی صدرآبادی؛ محمود رایگان