اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید ابراهیم رئیسی

نماینده مجلس خبرگان و مدیر مسئول

inforaisi.ir

سردبیر

سیدهاشم حسینی بوشهری

نماینده مجلس خبرگان و سردبیر

infobushehri.net

جانشین سردبیر

محمدعلی لیالی

دبیر تحریریه و
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

hokoomateslamimajleskhobregan.com

اعضای هیات تحریریه

صادق آملی لاریجانی

نماینده مجلس خبرگان و سردبیر سابق

infosamolilarijani.ir

محسن اراکی

نماینده مجلس خبرگان

infomohsenaraki.com

عباس کعبی

نماینده مجلس خبرگان

infokaabi.ir

محسن قمی

نماینده مجلس خبرگان

infomohsenghomi.ir

عسگر دیرباز

نماینده مجلس خبرگان

121aa.ase