راهنمای نویسندگان

راهنماى تنظیم و ارسال مقالات

 

نویسنده عزیز لطفاً نکات زیر در تنظیم مقاله رعایت شود:

الف) مقالات ارسالى باید به ارائه یافته‏هاى جدید پژوهشى یا ارائه نظریات یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم بپردازد؛ به‏گونه‏اى که جامعة علمى آن را پژوهشى تلقى کند.

ب) شرایط مقاله ارسالی به فصلنامه

1 ـ مقاله از 25 صفحه 300 کلمه‏اى تجاوز نکند.

2 ـمقاله در محیط word تایپ و ارسال شود.

3 ـمقاله داراى چکیده فارسى و حتى‏الامکان انگلیسى و عربی (150 تا 200 کلمه) باشد.

4 ـواژگان کلیدى فارسى و حتى‏الامکان معادل انگیسى و عربی آنها ذکر شود.

5 ـدرج لاتین اسامى و اصطلاحات مهجور در یادداشت‌ها، ضرورى است.

مقاله‏ارسالى نباید درهیچ نشریة‏داخلى یا خارجى چاپ ‏و یا هم‏زمان به سایر مجلات یا مجموعه‏ها فرستاده شده باشد.

ج) شیوه ارجاع به منابع

1 ـ به جاى ذکر منابع در پاورقى یا پایان هر مقاله در پایان هر نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، مرجع مورد نظر، در متن بدین صورت ذکر شود:

(نام خانوادگى نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه)، مثال: (نراقى، 1325ق، ج1، ص25).

2 ـ اگر از یک نویسنده، بیش از یک اثر استفاده شده، ذکر منبع بدین شکل صورت گیرد:

(نام خانوادگى، سال انتشار اثر اول، شمارة جلد، شمارة صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارة جلد، شمارة صفحه).

3 ـ اگر به آیه‏اى از قرآن استناد شده است، بدین صورت آدرس داده شود: (نام سوره (شمارة سوره): شمارة‏آیه).

اگر مؤلفان یک اثر بیش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگى یک نفر را آورده و با ذکر واژه «و دیگران» به سایر مؤلفان اشاره شود.

5 ـ فهرست‏منابع در پایان مقاله‏ و در صفحه‏اى جداگانه و به ترتیب‏ حروف‏ الفبا (نام خانوادگى) به صورت زیر تنظیم گردد:

الف ـ برای کتاب

نام خانوادگى، نام، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار، نام ناشر، نوبت چاپ(در صورت تجدید چاپ)، سال انتشار.

ب ـ برای مقاله

نام خانوادگى، نام، «عنوان مقاله»، نام نشریه یا مجموعه، سال انتشار، شماره نشریه یا مجموعه.

تذکر: در صورت تعدد آثار منتشر شده از یک مؤلف در سال واحد، جهت نمایاندن ترتیب انتشار، با حروف الف، ب، ج و... متمایز شوند.

6 ـ در پایان مقاله و قبل از منابع و مآخذ، بخشی به‌عنوان یادداشتها برای ارجاعات توضیحی آورده شود.

د) مشخصات نویسنده

این مشخصات در سامانه دریافت مقالات در محل مشخص شده درج شود:

نام و نام خانوادگى، سمت کنونى، آدرس محل اقامت، پست الکترونیکى، شماره تماس همراه، منزل و محل کار.

ﻫ) دیدگاههای ارائه شده در مقالات، لزوماً مورد تأیید مجله نمی‌باشد.

و) فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.