دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 101، آذر 1400، صفحه 1-220 
تبیین فقهی تابعیت ملی با تأکید بر انگاره حکومت‏ محوری اسلام و احکام اسلامی

صفحه 5-34

عباسعلی مشکانی؛ ابوالقاسم علیدوست؛ قاسم شبان نیاء رکن آبادی