دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 102، اسفند 1400، صفحه 1-216 
واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی

صفحه 33-62

زینب مشکانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم