اهداف و چشم انداز

فصلنامة حکومت اسلامى با اهداف زیر منتشر می‌شود:

1. تبیین اندیشة سیاسى اسلام

2. معرفى فقة سیاسى

3. تبیین اندیشة حاکمیت سیاسى مبتنى بر «ولایت فقیه»

4. فراهم‏سازى‏ بسترگفتگوهاى‏ علمى در عرصة ‏سیاست دینى

5. پرداختن به تاریخ سیاسى مسلمین

«حکومت اسلامى» که ارائه دهندة اندیشه و فقه سیاسى اسلام و تداعى‌کنندة نهضت علمى و عملى امام خمینى1 در جهان معاصر است، مى‏کوشد تا بسترى عالمانه و منطقى براى طرح این گونه مباحث و تفکر و تأمل درباره آن را فراهم سازد.

اکنون در سال بیست و سوم  انتشار این نشریه، هشتاد و هشت شماره از این فصلنامه منتشر شده است.

فصلنامة حکومت اسلامى به منظور دسترسى آسان اساتید، پژوهشگران و علاقمندان به مباحث متنوعى که در این زمینه منتشر شده، نمایة موضوعى و نمایة نویسندگان و پدیدآورندگان مطالب مجله را از شمارة اول تا شمارة 79 آماده نموده و تقدیم ارباب معرفت مى‏کند. امید آنکه قدمى در راه خدمت به آرمان نظام مقدس جمهورى اسلامى و اندیشه‌های ناب اسلامی معمار کبیر آن؛ حضرت امام خمینى1 باشد.