شورای علمی فصلنامه

حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین:

سید هاشم حسینی بوشهری

محمدعلی لیالی

مصطفی اسکندری

حسین جوان آراسته

محسن رضوانی

مهدی ابوطالبی

حسین ارجینی

سید عباس موسویان

محمد جواد نوروزی

امین رضا عابدی نژاد