دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 106، اسفند 1401، صفحه 1-212 
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی

صفحه 83-106

سیده معصومه موسوی؛ رحیم دهقان؛ علی قاسمی