دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 104، شهریور 1401، صفحه 1-208 
کارآمدسازی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

صفحه 5-36

محمدعلی صادق زاده؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ رضا لک زایی