دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 103، مرداد 1401، صفحه 1-207 
تبیین بیانیه گام دوم بر اساس الگوی حرکت

صفحه 63-86

کاظم محدثی؛ نجف لک زایی؛ نرجس اسمعیل نیا


بررسی فقهی راه کارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حکومت اسلامی

صفحه 163-189

مریم بیدخام؛ سید محمد مهدی احمدی؛ احمد مرادخانی