دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 80، دی 1395، صفحه 1-208 
بنیادهای حاکمیت سیاسی در قرآن

صفحه 81-112

سیدحسین سیدموسوی؛ علیرضا محمدی