دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 81، اسفند 1395، صفحه 1-216 
جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی

صفحه 61-86

حمید کمالی اردکانی؛ سیدعلی اصغر موسوی رکنی؛ محمدعلی راغبی؛ محسن ملک افضلی اردکانی