دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 82، خرداد 1396، صفحه 1-208 
پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی

صفحه 33-54

مصطفی امیری؛ رضا حق‎پناه؛ علی محمدیان