دوره و شماره: دوره 24، شماره 4 - شماره پیاپی 94، بهمن 1398، صفحه 1-208 
جامعه گرایی با محوریت عرفان اسلامی در اندیشه امام خمینی

صفحه 129-156

ابوذر کاظمیان سورکی؛ محمدجواد رودگر؛ قاسم ابراهیمی پور