دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 109، آذر 1402، صفحه 1-188