دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

ابعاد تربیتی الگوی  اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در اندیشه امامین انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده الهیات دانشگاه مازندران

چکیده

بررسی مقوله الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در آثار امام خمینی و خصوصاً آیة‎الله خامنه‎ای از ساحت تربیت و ابعاد و الزامات آن، منظر جدیدی است که پژوهشی در این زمینه انجام نگرفته است. با توجه به محوریت تربیت در اندیشه امامین انقلاب اسلامی، شناخت دقیق ابعاد تربیت و الزامات آن در الگوی پیشرفت اسلامی از منظر امامین انقلاب اسلامی، سؤال اصلی این پژوهش می‌باشد. 
فرضیه پژوهش این گونه مطرح می شود؛ دیدگاه امام خامنه‌ای با امعان نظر به مبنای تربیت متعالیه امام خمینی به عنوان ساحت تربیت در الگوی پیشرفت دارای ابعاد و الزاماتی می‌باشد که شناخت آن ابعاد و الزامات می‌تواند زوایای پنهان الگوی پیشرفت را آشکار نماید.  
بر اساس هدف و فرضیه پژوهش، یافته‌های تحقیق عبارتند از: 
ساحت تربیت در الگوی پیشرفت اسلامی دارای ابعاد معرفتی، اخلاقی و فقهی می‌باشد.
الزامات بُعد معرفت در الگوی پیشرفت اسلامی عبارتند از:  معرفت به صیرورت‌داشتن دایمی حرکت پیشرفت و... .
الزامات بُعد اخلاقی در الگوی پیشرفت اسلامی عبارتند از:  نیاز به جرأت، شجاعت و انگیزه بسیار قوی در طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانیِ پیشرفت و... .
الزامات بُعد فقهی الگوی پیشرفت اسلامی عبارتند از: لزوم ملاحظه به الگوی غیر غربی و مستقل اسلام در موضوع پیشرفت که منجر به نظام سازی و جامعه سازی می شود و... .   

کلیدواژه‌ها


1.    اجاقی، صبا و آقایی فیروزآبادی، سیدمحمود، «طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، فصلنامه راهبرد، سال بیست و نهم، ش94، 1399.
2.    امام خمینی، سیدروح‌الله، شرح حدیث «جنود عقل و جهل»، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1382.
3.    امام خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، ج3، 4، 6، 8، 13، 15و16، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
4.    امام خمینی، سیدروح‌الله، کشف الاسرار، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.    
5.    امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1376.
6.    تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم‏، محقق/ مصحح: سیدمهدی رجایى، قم: دارالکتاب الإسلامی‏، چ2، 1410ق.
7.    تیموری، روح‌الله و عبدالله‌زاده، حسن و کاوه پیشقدم، محمدکاظم، «تعریف پیشرفت و راه‎های رسیدن به آن از دیدگاه مقام معظم رهبری بر اساس نظریه گفتمان لاکلاو و موفه»، فصلنامه علمی سیاست‌پژوهی تحول در علوم انسانی، دوره یکم، ش1، 1401.
8.    حسین‌زاده یزدی، مهدی و حسینی روحانی، حمیده سادات، «تکامل و پیشرفت انسان و جامعه از دیدگاه شهید مطهری»، دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، ش5، 1393.
9.    دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیةالله العظمی خامنه‌ای: https://farsi.khamenei.ir.
10.    رجب‌پور قرخانی، سمیه و دیگران، «بررسی تطبیقی تعلیم و تربیت در روی‌کرد پیشرفت-گرایی (با تأکید بر آراء تربیتی جان دیویی(و تعلیم و تربیت اسلامی(مطهری)»، دومین کنفرانس بین‎المللی روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، 1396.
11.    کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج1، تهران: اسلامیه، 1362.
12.    لک‌زایی، نجف و لک‌زایی، رضا، «تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه»، پژوهشنامه متین، ش51، 1390.
13.    معینی‌پور، مسعود و لک‌زایی، رضا، «ارکان امت واحده و تمدن اسلامی از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری»، مطالعات انقلاب اسلامی، ش28، 1391.