دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 108، شهریور 1402، صفحه 1-200 
جهانی شدن؛ چالش امت واحده اسلامی

صفحه 103-130

عاطفه خرمی آرانی؛ حسین جوان آراسته؛ وحید نکونام