دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 96، مرداد 1399، صفحه 1-188 
مسؤولیت‌ مدنی دولت در قبال رفتار زیان بار حاکمیتی

صفحه 141-169

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ حسین جاور؛ طاها زرگریان