دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 83، شهریور 1396، صفحه 1-200 
فلسفه حدود و نقش مصلحت در تقنین آن

صفحه 59-86

عابدین مؤمنی؛ سیدمحمود علوی؛ حامد رستمی نجف‎آبادی


تأثیر اصل صحت بر امنیت روانی فرد و جامعه

صفحه 139-160

حمید روستایی صدرآبادی؛ راضیه جماعتی اردکانی؛ محمود رایگان