کلیدواژه‌ها = ولایت
واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-62

زینب مشکانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


کاربست قاعده لطف در کشف ولی فقیه در پرتو تفکیک بین تعیین و تشخیص ولایت

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 35-52

قربان آهنگری کیاسری؛ محمود سرافزار


مشروعیت سیاسی در احادیث کافی

دوره 22، شماره 3، دی 1396، صفحه 129-150

نجف لک‎زایی؛ محمدعلی محمودی قهساره


تحلیل ولایت های متعارض در پرتو قرآن کریم

دوره 22، شماره 3، دی 1396، صفحه 151-181

محمدحسین اسکندری


قاعدة فقهی «کـلُ امـارةٍ اَمـانةٌ»

دوره 22، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-32

اردوان ارژنگ؛ مرتضی مطهری فرد


خاستگاه و چیستی اصل عدم ولایت در فقه سیاسی شیعه

دوره 20، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 69-86

احمد طاهری نیا