کلیدواژه‌ها = تمدن نوین اسلامی
تبیین بیانیه گام دوم بر اساس الگوی حرکت

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 63-86

کاظم محدثی؛ نجف لک زایی؛ نرجس اسمعیل نیا