کلیدواژه‌ها = فقه نظام
تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»

دوره 28، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 85-112

سجاد حبیب زاده؛ حسن پناهی آزاد


«فقه نظام» در سنجه رد و امکان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-96

مصطفی غفوری