کلیدواژه‌ها = حاکمیت در قرآن
بنیادهای حاکمیت سیاسی در قرآن

دوره 21، شماره 2، دی 1395، صفحه 81-112

سیدحسین سیدموسوی؛ علیرضا محمدی