دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 78، زمستان 1394، صفحه 1-192 
3. تئوری حکومتیِ عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید(ره)

صفحه 51-68

مرتضی امامی؛ محمدجواد یاوری سرتختی؛ محمدعلی لیالی