فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی (RCIPT) - واژه نامه اختصاصی