اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید ابراهیم رئیسی

نماینده مجلس خبرگان و مدیر مسئول

infoatraisi.ir

سردبیر

سیدهاشم حسینی بوشهری

نماینده مجلس خبرگان و سردبیر

infoatbushehri.net

جانشین سردبیر

محمدعلی لیالی

قائم مقام سردبیر و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

hokoomateslamiatmajleskhobregan.com

اعضای هیات تحریریه

صادق آملی لاریجانی

نماینده مجلس خبرگان و سردبیر سابق

infoatsamolilarijani.ir

محسن اراکی

نماینده مجلس خبرگان

infoatmohsenaraki.com

عباس کعبی

نماینده مجلس خبرگان

infoatkaabi.ir

محمد یزدی

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مدیر مسئول سابق

222at111.ir

محسن قمی

نماینده مجلس خبرگان

infoatmohsenghomi.ir

عسگر دیرباز

نماینده مجلس خبرگان

121ataa.ase

عباس کدخدایی

عضو هیأت علمی دانشگاه

infoatkadkhodaee.ir