تشکیل جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

تشکیل جلسه شورای  علمی فصلنامه حکومت اسلامی

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی در تاریخ 1398/12/5 برگزار شد.
در این جلسه، مقالات رسیده به فصلنامه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.