شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی برگزار گردید

شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی برگزار گردید

نخستین جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی در زمستان سال 98، روز دوشنبه 2 دی ماه برگزار شد.

 شایان ذکر است این جلسه که با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، به طرح و بررسی مقالات دریافتی جهت انتشار در شماره آتی فصلنامه حکومت اسلامی اختصاص داشت.