دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

راهبردهای کنترل بازار در سیره مدیریتی امام علی(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتاری و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی

2 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

کنترل بازار یکی از دغدغه های مهم در حوزه اقتصاد در هر کشور و جامعه می باشد. جوامع براساس نظام ارزشی و فرهنگی خاصی که دارند از سازوکارها و راهبردهای کنترلی خاصی استفاده می کنند. این پژوهش با بررسی در سیرة علوی تلاش می کند راهبردهای کنترل بازار در سیره ایشان را کشف نماید. پژوهشگر با طرح این سؤال که راهبردهای کنترل بازار در سیره امام علی چگونه است، کنکاش در منابع تاریخی را آغاز و با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری نموده سپس با روش تحلیلی ـ توصیفی، به تحلیل آنها پرداخته است. سرانجام یک مدل مفهومی به صورت ماتریس 2×2 تدوین شد. پس از تدوین مدل مفهومی و بررسی در سیره علوی، راهبردهای کنترل بازار در سیره امام علی در چهار نوع براساس موقعیت و شرایط بازار و براساس رویکرد به کنترل، مطرح و تبیین شد. این راهبردهای چهارگانه عبارتند از: راهبرد کنترل تحدیدی، راهبرد کنترل تشخیصی، راهبرد کنترل اجتماعی و راهبرد کنترل درونی.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آرسالامون، مایکل و استوارت، النور دبلیو، بازاریابی (افراد واقعی، انتخاب های واقعی)، تهران: مهربان نشر، 1389.
4. ابروش، رضا، «بررسی سازوکارهای نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی7»، فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال دوم، ش1، 1391.
5. ابن حیون، نعمان بن محمدمغربى، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج2، قم: مؤسسة آل البیت:، چ2، 1385‌ق.
6. ابن عساکر، ابوالقاسم على بن حسن بن هبةاللّه شافعى دمشقى، ‏تاریخ مدینة دمشق‏، ج42، بیروت: دار الفکر، 1415ق.
7. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج2، بیروت: دارالفکر، چ3، 1414ق.
8. الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، تهران: نشر نی، چ35، 1389.
9. امام خمینی، سیدروح الله، کتاب البیع، ج3، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چ5، 1415ق.
10. پروشانی، ایرج، «شهر و بازار در دورة اسلامی»، دانشنامه جهان اسلام، تهران: مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، بی تا.
11. جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان، محقق: محمد صفایی، ج1، قم: اسراء، چ7، 1389.
12. --------------، تسنیم، محقق: علی اسلامی، ج2، قم: اسراء، چ6، 1389.
13. --------------، سرچشمه اندیشه، محقق: عباس رحیمیان، قم: اسراء، چ5، 1386.
14. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، ج2، بیروت: دارالعلم للملایین، چ4، 1407ق.
15. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج17و18، قم: مؤسسة آل البیت:،‏ 1409ق.
16. حسینی زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج6، بیروت: دارالفکر، 1414ق.
17. دلشاد تهرانی، مصطفی، دولت آفتاب، تهران: انتشارات دریا، 1379.
18. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن‏، بیروت: دار القلم ـ الدار الشامیة، 1412ق.
19. ربعی قزوینی(ابن ماجه)، ابوعبدالله، سنن ابن ماجه، بیروت: دارالمعرفة، 1419ق.
20. روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید، مدیریت بازاریابی، تهران: سمت، 1389.
21. زاهدی وفا، محمدهادی و ناسخیان، علی اکبر، تحلیل ساختار و نظریه بازار، انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1391.
22. سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، ترجمة حسن سبحانی،‌ تهران: نشر نی، چ6، 1372.
23. شریف قرشى، باقر، موسوعة الإمام أمیر المؤمنین على بن أبى طالب7‏، بی جا: مؤسسة الکوثر، 1423‌ق‏.
24. شوشتری‏، قاضى نورالله، إحقاق الحق و إزهاق الباطل‏، ج8 و18، قم: مکتبة آیةالله المرعشى النجفى‏، 1409ق.
25. طباطبایى، سیدمحمدحسین، ‏المیزان فى تفسیر القرآن، ج10، ‏قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزه علمیه قم، چ5‏، ‏1417‌ق.
26. طوسی، ابوجعفرمحمدبن الحسن بن علی، النهایة، بیروت: دارالکتب العربی، چ2، 1400ق.
27. ---------------------------، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت: مؤسسة فقه الشیعه، 1411ق.
28. مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ8، 1380.
29. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج13، تهران:‏ بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏، 1360.
30. یعقوبی، احمدبن أبى یعقوب اسحاق بن جعفربن وهب بن واضح، تاریخ یعقوبى‏، ج2، بیروت: دار صادر، بى تا.
31. Daft, Richard L, Organization Theory and Design, 10edition ,USA: copyright by Cengage Learning, 2010.
32. Daft, Richard L & Marcic. Dorothy, Understanding Management, USA: South-Western Cengage Learning, 2009, 6 edition.
33. Simons, Robert, Levers of Control How Managers Use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal, USA, Harvard Business School,1995.
34. -------------------, Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, USA, Prentice-Hall,2000.
35. Lewis, James.P. Project Planning, Scheduling and Control, New York: McGraw-Hill, 3edition, 2001.
36. Koontz, Harold and Weihrich, Heinz, Management :A global perspective, New York: McGraw Hill, 12 Edition, 2006.
37. Hatch, Mary Jo, Organization Theory: Mdern Symbolic and Postmodern Perspective, New York: Oxford University Press, 1997.
38. Schermerhorn, John R, Core Concepts of Management, USA: john Wiley, 2004.
39. Sargut, Gokce and gunter, Rita, learning to live with complexity, USA: Harvard business review, 2011.
40. Harlez, Yannick de and Rongé, Yves De, Interactive Control Systems: Review and Discussion of the Empirical Literature, Paper presented at the Management Accounting Research Conference, Birmingham Aston Business School, November, 2008.
WWW.Webster-Dictionary.org.
WWW.Pajoohe.com.