دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

کاربست توحید در فرآیند تولید قدرت نرم‎افزاری در حکومت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری و استاد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

تحول در گفتمان‎ها و فراروایت‎ها، موجب دگرگونی در کمیت و کیفیت منابع قدرت نرم گردیده و از این منظر، وزن منابع قدرت در جهانی‎بینی‎ها و مکاتب مختلف با یکدیگر متفاوت می‎باشد. جهانی‎بینی الهی و تبلور مکتبی آن در قالب دین اسلام، مجموعه‎ای از ارزش‎ها و باورهای بنیادین را ارائه می‎کنند که مجموعه منابع جذابیت‎آفرین نظام اسلامی را از حیث تنوع و پراکندگی و عمق دیرپایی با منابع قدرت نرم در مکاتب مادی متمایز می‎سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال اساسی که توحید و اعتقاد به خداوند یکتا به عنوان بنیادی‎ترین باور ایمانی، چه نقشی در فرآیند تولید قدرت نرم‎افزاری حکومت اسلامی در سیاست بین‎الملل بر عهده دارد، می‎کوشد به روش تحلیلی ـ توصیفی و با تجزیه و تحلیل کارکردی باورها و ارزش‎های اساسی جامعه در بستر تولید قدرت نرم، تصویری دقیق از جایگاه و نقش عنصر توحید در مهندسی سیاسی ـ اجتماعی ارائه نموده و از این رهگذر اثبات نماید که توحید و ایمان به خداوند یکتا در ضمن فرآیندهایی چون جذب فطرت‎های پاک بشری، ‌طراحی آرمان‎های فراملی جذاب و... نقش بسزایی در تولید قدرت نرم برای حکومت اسلامی بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. آذربایجانی، مسعود، روان‎شناسی دین از دیدگاه ویلیام جمیز، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
3. آلافیلیپ، دانیل و همکاران، درآمدی بر روان‎شناسی اجتماعی، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی، 1379.
4. اسپوزیتو، جان، انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران: انتشارات بارز، 1382.
5. الدر، جان، ایمان به خدا در قرن بیستم، تهران: شورای کلیسای انجیلی ایران، 1361.
6. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج18و19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
7. برکوویتز، لئونارد، روان‎شناسی اجتماعی، ترجمه محمد حسین فرجاد و عباس محمدی اصل، تهران: انتشارات اساطیر، 1387.
8. بریر، کلر و پیر، بلانشه، ایران؛ انقلاب به نام خدافراه، ترجمه قاسم صنعوی، تهران: سحاب کتاب، 1358.
9. پلنتینگا، الوین، عقل و ایمان، ترجمه بهناز صفر، تهران: اشراق، 1381.
10. جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، ج12، قم: اسراء، 1375.
11. --------------، ادب فنای مقربان، ج2، قم: اسراء، 1388.
12. --------------، تفسیر موضوعی؛ سیره پیامبران در قرآن، ج7، قم: اسراء، 1391.
13. --------------، شریعت در آینه معرفت، قم: اسراء، 1373.
14. --------------، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1377.
15. حاجتی، احمدرضا، عصر امام خمینی;، قم: بوستان کتاب، 1381.
16. راسل، برتراند، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، تهران: انتشارات خوارزمی، 1371.
17. راش، مایکل، جامعه و سیاست، مقدمه‎ای بر جامعه‎شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت، 1377.
18. رایت، رابین، شیعیان؛ مبارزان راه خدا، ترجمه علی اندیشه، تهران: نشر قدس، 1372.
19. رجایى، فرهنگ، مشکله هویت ایرانیان امروز؛ ایفاى نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران: نشر نى، 1391.
20. رنی، آستین، حکومت، ترجمه لی لا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374.
21. صبوری، منوچهر، جامعه‎شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سخن، 1381.
22. صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، الخصال، ج1، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.
23. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج1و14، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
24. ----------------، ‌رسالة الولایة، تهران: انتشارات بعثت، 1360.
25. فروم، اریک، روانکاوی و دین، ترجمه آرسن نظریان، انتشارات پویش، 1359.
26. فیومى، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج2، قم: مؤسسه دار الهجرة، 1414ق.
27. کینگ، ساموئل، جامعه شناسی، ترجمه مشفق همدانی، تهران: انتشارات سیمرغ، 1355.
28. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج8، تهران: اسلامیه، 1365.
29. لوکس، استیون، قدرت؛ فر انسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371.
30. مازندرانى، محمد صالح ، شرح الکافی، ج12، تهران: الاسلامیه، 1372.
31. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج2، 3و71، تهران: اسلامیه، 1366.
32. محمدی، منوچهر، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
33. مددپور، محمد، دیداربینی، معرفت‎شناسى باطنى و منطق تأویل، تهران: منادى تربیت، 1381.
34. مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن(1-3)، ج2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391.
35. -----------------، آموزش عقائد، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‎الملل سازمان تبلیغات اسلامی، 1384.
36. -----------------، به سوی خودسازی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1388.
37. -----------------، اخلاق در قرآن، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1383.
38. -----------------، پند جاوید، ج2، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1390.
39. -----------------، سیری در ساحل، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1389.
40. -----------------، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391.
41. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.
42. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج2و22، تهران: انتشارات صدرا، 1377.
43. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق.
44. مورگنتا، هانس جی، سیاست میان ملت‎ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی، 1374.
45. نای، جوزف، قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین‎الملل، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1387(الف).
46. ---------، قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه سعید میرترابی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387(ب).
47. ---------، آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی، 1392(الف).
48. پال، رابرت و همکاران، قدرت و موازنه نرم در سیاست بین‎الملل، «قدرت نرم، قدرت سخت و رهبری»، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1392(ب).
49. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج2و8، قم: مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، 1414ق.
50. یاسوشی، واتانابه و مک کانل، دیوید، آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم (مطالعه موردی ژاپن و ایلات متحده)، ترجمه محسن روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.