دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juدبیر تحریریه محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

استراتژی روابط بین الملل حکومت اسلامی در باره جنگ و صلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم

چکیده

جهاد از فروع فقهی است که مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. فقیهان، این فرع فقهی را در قالب دو قسم آورده‏اند که همانا جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی می‏باشد. این مقاله از زاویه استراتژی و راهبرد سیاست خارجی حکومت اسلامی، به بررسی مبانی قرآنی جهاد ابتدایی در پرتو سیره منقول رسول اکرم9 و آموزه قرآن، پیرامون پیشنهاد صلح پرداخته است. آن چه حاصل شده است، این که مطابق ادله مبتنی بر قرآن و سیره پیامبر اسلام، استراتژی اسلام در حوزه روابط بین الملل بر صلح استوار است، نه جنگ و قرآن به مسلمانان دستور می‏دهد، حتی اگر جنگی در گرفت، آن گاه که دشمن پیشنهاد صلح داد، بلافاصله صلح را بپذیرند.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. آرمسترانگ، مایکل، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه دکتر محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چ2، ۱۳۹۰.
3. إبن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج3، بیروت: دار إحیاء التراث العربیّ، 1408ق – 1988م.
4. إبن هشام، عبد الملک بن هشام الحمیرى المعافرى، السیرة النبویة، تحقیق مصطفى السقا و ابراهیم الأبیارى و عبد الحفیظ شلبى، ج1و2، بیروت: دار المعرفة، بى تا.
5. بروجردی، سید حسین، نهایة الأصول، قم: نشر تفکر، 1415ق.
6. جرجانی، سید امیر ابوالفتوح حسینی، آیات الأحکام، ج2، تهران: انتشارات نوید، 1404ق.
7. حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ2، 1408ق.
8. خامنه‏ای، سید علی، أجوبة الاستفتاءات، ج1، قم: دفتر معظم له، 1424ق.
9. خراسانی، محمّد کاظم، کفایة الأصول، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.
10. خویی، سید ابو القاسم، منهاج الصالحین، ج1، قم: نشر مدینة العلم، چ28، 1410ق.
11. دلیر، نیره، «بررسی و تحلیل نبردهای سامانیان و صفاریان»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تاریخ جنگ، سال دوم، ش3، 1397.
12. راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله‏، فقه القرآن فى شرح آیات الأحکام‏، ج1، قم: کتابخانه آیةالله مرعشى نجفى، چ2‏، 1405ق.
13. سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ج15، قم: مؤسسة المنار ـ دفتر معظم له، چ4، 1413ق.
14. شاکرین، حمید رضا: http://www.maarefmags.com/article.asp?Art=782.
15. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن أحمد العاملی، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج3، قم: 1413ق.
16. صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، ج2، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1417ق.
17. طباطبایی، سید علی بن محمد بن أبی المعاذ، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج8، قم: مؤسسه آل البیت:، 1418ق.
18. طباطبایی، سید محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج4و9، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ5، 1374.
19. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3و5، بیروت: دار المعرفة، 1406ق.
20. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج3، تهران: مکتب نشر الثقافة الإسلامیّة، الطبعة الثانیة، 1408ق-1367.
21. طوسی، محمّد بن حسن، العدة، ج1، قم: چاپخانه ستاره، 1417ق.
22. غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا، استراتژی اثربخش، بی‌جا: انتشارات فرا، چ5، ۱۳۸۷.
23. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله‏، کنزالعرفان فى فقه القرآن‏، ج1، بی جا: مجمع جهانى تقریب مذاهب اسلامى‏، 1419 ق.
24. فیرحی، داود: http://www.feirahi.ir/?article=137.
25. قاضی‌زاده، کاظم: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610150345.
26. مفید، محمّد بن محمد بن النعمان العکبری، المقنعة، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، 1413ق.
27. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج4، 7و21، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1374.
28. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدّولة الإسلامیّة، ج1، قم: المرکز العالمی للدّراسات الإسلامیّة، 1408ق.
29. مؤمن، محمّد، کلمات سدیدة، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1415ق.
30. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج21، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، بی‌تا.
31. واقدی، محمّد بن عمر، کتاب المغازی، تحقیق مارسدن جونس، ج1، بیروت: مؤسسة الأعلمى، الطبعة الثالثة، 1409ق/1989م.
32. یعقوبی، احمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن وهب، تاریخ الیعقوبى، ج2، بیروت: دار صادر، بى‌تا.