نویسنده = بهادر زارعی
الگویابی حکمرانی متعالی برای ارتقای اقتدار ملی در حکمرانی‌های اسلامی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 107-134

بهادر زارعی؛ سیدعباس احمدی؛ محسن عابدی‌درچه