نویسنده = سیدمحمدحسین رسولی محلاتی
قبض و بسط مفهوم «محاربه» در کشاکش امنیت اقتصادی و اجتماعی

دوره 21، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 33-60

عبدالرضا حمّادی؛ سیدمحمدحسین رسولی محلاتی