نویسنده = سیدابراهیم حسینی
جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد

دوره 23، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 31-58

مهدی ربانی؛ سیدابراهیم حسینی


واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 129-156

سیدابراهیم حسینی؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه