نویسنده = سیامک بهارلوئی
تحلیل جایگاه ولایت سیاسی به عنوان اصل اولیه در مکتب فقهی قم

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 69-94

محبوبه شاهمرادی؛ مسعود راعی؛ سیامک بهارلوئی


معیارها و مصادیق ثابت و متغیر در اندیشة شهید مطهری

دوره 20، شماره 3، آبان 1394، صفحه 129-154

سیامک بهارلوئی؛ مسعود راعی دهقی