نویسنده = سید محمد مهدی غمامی
چالش های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030)

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 5-32

سید محمد مهدی غمامی؛ نیلوفر مقدمی خمامی


الزامات تحقق امت اسلامی و گذار از دولت مدرن (بررسی موضوعی در کشورهای اسلامی)

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 167-195

سید محمد مهدی غمامی؛ اسماعیل آجرلو