نویسنده = مسعود راعی
تحلیل جایگاه ولایت سیاسی به عنوان اصل اولیه در مکتب فقهی قم

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 69-94

محبوبه شاهمرادی؛ مسعود راعی؛ سیامک بهارلوئی