کلیدواژه‌ها = ماهیت فقه نظام
«فقه نظام» در سنجه رد و امکان

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 63-96

مصطفی غفوری