نویسنده = زینب مشکانی
واکاوی ولایت بر اموال زکوی با تأکید بر مبانی فقهی امام خمینی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 33-62

زینب مشکانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم