دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juقائم مقام سردبیر محمدعلی لیالی juهیات تحریریه صادق آملی لاریجانی محسن اراکی سیدهاشم حسینی بوشهری عسگر دیرباز سیدابراهیم رئیسی محسن قمی عباس کدخدایی عباس کعبی محمدعلی لیالی " />

چالش‌های بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار ( سند 2030 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی؛ دانشگاه علامه طباطبائی؛ n_moghaddami@atu.ac.ir (نویسنده مسئول)

چکیده

حق بر توسعه و گفتمان توسعه پایدار در بستر حقوق جهانی بشر در سال­های اخیر، موجی از اسناد منطقه­ای و جهانی را به دنبال داشته است. از این میان، سند توسعه پایدار 2030 بویژه هدف چهارم آن در بستر اندیشه­های اومانیستی و سکولار غربی، به تحمیل قرائت­هایی غالب و خاص در نظام سیاستگذاری، قانونگذاری، برنامهریزی و مقرراتگذاری کشورهای جهان میپردازد. در این مقاله نگارندگان ضمن تمرکز بر معنای توسعه و توسعهیافتگی و همچنین مؤلفههای آن در سند 2030، به این سؤال پاسخ میدهند که «چالشهای بنیادین جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با سند توسعه پایدار (سند 2030) چیست؟». مؤلفههای چالشبرانگیزی چون آموزش جامع جنسیتی، رفع خشونت، رفع کلیشههای جنسیتی، توجه ویژه به حقوق گروههای آسیب‌پذیر و ... به عنوان گزارههای سنجش توسعهیافتگی جوامع تعیین شدهاند که با قالب فرهنگی ـ اجتماعی ایران به عنوان کشوری دارای تمدن چند هزار ساله و کاملاً مذهبی سازگار نیست و با سیاستهای کلی و الگوهای پیشرفت ملی وی، بشدت متضاد و متهافت است. این امر، تعارض میان حق بر توسعه و توسعه پایدار به عنوان حقوقی جهانشمول از یک سو و تنوع فرهنگی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر را در پی دارد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 20 بهمن 1398