برگزاری جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی .

برگزاری جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی .

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی،روز دوشنبه اول مهر ماه، با حضور اکثریت اعضای این شورا تشکیل شد.

این جلسه که با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین حسینی بوشهری، محمدعلی لیالی، مصطفی اسکندری، حسین جوان آراسته، محسن رضوانی، مهدی ابوطالبی، امین رضا عابدی نژاد، محمدجواد نوروزی، حسین ارجینی و سیدعباس موسویان برگزار گردید، به طرح و بررسی مقالات دریافتی اختصاص داشت.