تشکیل شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

تشکیل شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی،روز دوشنبه 25 آذر ماه، با حضور اکثریت اعضای این شورا تشکیل شد.

شایان ذکر است در این جلسه مقالات دریافتی جهت انتشار در شماره آتی فصلنامه حکومت اسلامی طرح و مورد بررسی قرار گرفتند.