جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی برگزار شد

جلسه شورای علمی فصلنامه حکومت اسلامی  برگزار شد

جلسه شورای علمی فصلنامه علمی - پژوهشی حکومت اسلامی،روز دوشنبه 18 آذر ماه، با حضور اکثریت اعضای این شورا تشکیل شد.

این جلسه که به طرح و بررسی مقالات دریافتی جهت انتشار در شماره آتی فصلنامه حکومت اسلامی اختصاص یافت.