دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری juمدیرمسئول سید ابراهیم رئیسی juسردبیر سید هاشم حسینی بوشهری juقائم مقام سردبیر محمدعلی لیالی" />

کاربست توحید در فرآیند تولید قدرت نرم‎افزاری در حکومت اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری و استاد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

تحول در گفتمان‎ها و فراروایت‎ها، موجب دگرگونی در کمیت و کیفیت منابع قدرت نرم گردیده و از این منظر، وزن منابع قدرت در جهانی‎بینی‎ها و مکاتب مختلف با یکدیگر متفاوت می‎باشد. جهانی‎بینی الهی و تبلور مکتبی آن در قالب دین اسلام، مجموعه‎ای از ارزش‎ها و باورهای بنیادین را ارائه می‎کنند که مجموعه منابع جذابیت‎آفرین نظام اسلامی را از حیث تنوع و پراکندگی و عمق دیرپایی با منابع قدرت نرم در مکاتب مادی متمایز می‎سازد. این پژوهش در پاسخ به این سؤال اساسی که توحید و اعتقاد به خداوند یکتا به عنوان بنیادی‎ترین باور ایمانی، چه نقشی در فرآیند تولید قدرت نرم‎افزاری حکومت اسلامی در سیاست بین‎الملل بر عهده دارد، می‎کوشد به روش تحلیلی ـ توصیفی و با تجزیه و تحلیل کارکردی باورها و ارزش‎های اساسی جامعه در بستر تولید قدرت نرم، تصویری دقیق از جایگاه و نقش عنصر توحید در مهندسی سیاسی ـ اجتماعی ارائه نموده و از این رهگذر اثبات نماید که توحید و ایمان به خداوند یکتا در ضمن فرآیندهایی چون جذب فطرت‎های پاک بشری، ‌طراحی آرمان‎های فراملی جذاب و... نقش بسزایی در تولید قدرت نرم برای حکومت اسلامی بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.
2. آذربایجانی، مسعود، روان‎شناسی دین از دیدگاه ویلیام جمیز، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387.
3. آلافیلیپ، دانیل و همکاران، درآمدی بر روان‎شناسی اجتماعی، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی، 1379.
4. اسپوزیتو، جان، انقلاب اسلامی و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران: انتشارات بارز، 1382.
5. الدر، جان، ایمان به خدا در قرن بیستم، تهران: شورای کلیسای انجیلی ایران، 1361.
6. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج18و19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1378.
7. برکوویتز، لئونارد، روان‎شناسی اجتماعی، ترجمه محمد حسین فرجاد و عباس محمدی اصل، تهران: انتشارات اساطیر، 1387.
8. بریر، کلر و پیر، بلانشه، ایران؛ انقلاب به نام خدافراه، ترجمه قاسم صنعوی، تهران: سحاب کتاب، 1358.
9. پلنتینگا، الوین، عقل و ایمان، ترجمه بهناز صفر، تهران: اشراق، 1381.
10. جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، ج12، قم: اسراء، 1375.
11. --------------، ادب فنای مقربان، ج2، قم: اسراء، 1388.
12. --------------، تفسیر موضوعی؛ سیره پیامبران در قرآن، ج7، قم: اسراء، 1391.
13. --------------، شریعت در آینه معرفت، قم: اسراء، 1373.
14. --------------، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1377.
15. حاجتی، احمدرضا، عصر امام خمینی;، قم: بوستان کتاب، 1381.
16. راسل، برتراند، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، تهران: انتشارات خوارزمی، 1371.
17. راش، مایکل، جامعه و سیاست، مقدمه‎ای بر جامعه‎شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت، 1377.
18. رایت، رابین، شیعیان؛ مبارزان راه خدا، ترجمه علی اندیشه، تهران: نشر قدس، 1372.
19. رجایى، فرهنگ، مشکله هویت ایرانیان امروز؛ ایفاى نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران: نشر نى، 1391.
20. رنی، آستین، حکومت، ترجمه لی لا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374.
21. صبوری، منوچهر، جامعه‎شناسی سیاسی، تهران: انتشارات سخن، 1381.
22. صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، الخصال، ج1، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.
23. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه المیزان، ج1و14، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، 1374.
24. ----------------، ‌رسالة الولایة، تهران: انتشارات بعثت، 1360.
25. فروم، اریک، روانکاوی و دین، ترجمه آرسن نظریان، انتشارات پویش، 1359.
26. فیومى، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج2، قم: مؤسسه دار الهجرة، 1414ق.
27. کینگ، ساموئل، جامعه شناسی، ترجمه مشفق همدانی، تهران: انتشارات سیمرغ، 1355.
28. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج8، تهران: اسلامیه، 1365.
29. لوکس، استیون، قدرت؛ فر انسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371.
30. مازندرانى، محمد صالح ، شرح الکافی، ج12، تهران: الاسلامیه، 1372.
31. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج2، 3و71، تهران: اسلامیه، 1366.
32. محمدی، منوچهر، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
33. مددپور، محمد، دیداربینی، معرفت‎شناسى باطنى و منطق تأویل، تهران: منادى تربیت، 1381.
34. مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن(1-3)، ج2، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391.
35. -----------------، آموزش عقائد، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‎الملل سازمان تبلیغات اسلامی، 1384.
36. -----------------، به سوی خودسازی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1388.
37. -----------------، اخلاق در قرآن، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1383.
38. -----------------، پند جاوید، ج2، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1390.
39. -----------------، سیری در ساحل، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1389.
40. -----------------، نظریه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1391.
41. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج1، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.
42. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج2و22، تهران: انتشارات صدرا، 1377.
43. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، بیروت: دارالمفید، ۱۴۱۴ق.
44. مورگنتا، هانس جی، سیاست میان ملت‎ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‎المللی، 1374.
45. نای، جوزف، قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بین‎الملل، ترجمه محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1387(الف).
46. ---------، قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه سعید میرترابی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387(ب).
47. ---------، آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی، 1392(الف).
48. پال، رابرت و همکاران، قدرت و موازنه نرم در سیاست بین‎الملل، «قدرت نرم، قدرت سخت و رهبری»، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1392(ب).
49. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج2و8، قم: مؤسسه آل البیت: لاحیاء التراث، 1414ق.
50. یاسوشی، واتانابه و مک کانل، دیوید، آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم (مطالعه موردی ژاپن و ایلات متحده)، ترجمه محسن روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق7، 1389.