دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 - شماره پیاپی 95، اردیبهشت 1399، صفحه 1-184 
ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی

صفحه 5-26

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده