کلیدواژه‌ها = ضرر
بررسی فقهی حکم ارسال پارازیت بر امواج ماهواره

دوره 24، شماره 3، آبان 1398، صفحه 25-46

محمدمهدی محب الرحمان؛ محمدعلی محب الرحمان