کلیدواژه‌ها = حکومت دینی
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 83-106

سیده معصومه موسوی؛ رحیم دهقان؛ علی قاسمی


پاسخ گویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-78

حسین سلطان محمدی


بنیادهای هستی‌شناختی حکومت دینی (بر اساس نظام حکمت صدرایی)

دوره 23، شماره 3، آبان 1397، صفحه 145-166

سیدمحمدجواد میرجعفری میاندهی؛ احمد حسین شریفی


حکومت سعادت‌گرا در اندیشة سیاسی علامة طباطبایی(ره)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 53-76

عبدالمطلب عبدالله