کلیدواژه‌ها = حکمرانی مطلوب
ماهیّت و ویژگی های فقه حکومتی

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 5-26

سید سجاد ایزدهی؛ صدیقه صدیق تقی زاده


پاسخ گویی و حکمرانی مطلوب در حکومت دینی

دوره 24، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-78

حسین سلطان محمدی