کلیدواژه‌ها = قانون‌گذاری
قاعده تعاون بر اساس نگرش فقه حکومتی

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 47-74

محمد قربانی مقدم