کلیدواژه‌ها = فقه نظام ولایی
تبیین و تحلیل ماهیت و ابعاد نظریه «فقه نظام ولایی»

دوره 28، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 85-112

سجاد حبیب زاده؛ حسن پناهی آزاد